• הזמנת שירותי עזר

 • בחתימתי מטה, הנני מוסר את הסכמתי לקבלת השירותים המפורטים להלן מאת חברת אלפא-ביו טכ. בע"מ ("החברה"), בהתאם ובכפוף לתנאי ההתקשרות הבאים:
  שירותי עזר:
  על פי בקשת הרופא מעת לעת, ובכפוף לתנאים להלן, תספק החברה לרופא את השירותים הבאים ("שירותי העזר"):
  1. שירותי הדמיה ממוחשבים על בסיס תוכנת מחשב ייעודית המופעלת על ידי טכנאים של החברה ("תוכנת דנטלוויז") המהווים אמצעי עזר לרופא לבחירת מיקום שתלי השיניים במסגרת תכנון ניתוח השתלה המתבצע על ידו ("תכנית ההשתלה").
  2. כלי תוכנה (Viewer) המתממשק עם תוכנת דנטלוויז לצורך המחשה והצגה גרפית של תכנית ההשתלה.
  3. סד כירורגי אשר יופק על בסיס תוכנת דנטלוויז ("סד כירורגי") בהתאם לתכנית ההשתלה ולאחר שהרופא וידא ואישר על פי שיקול דעתו הרפואי הבלעדי את תכנית ההשתלה.
  4. ערכת כלי ניתוח שתסופק על בסיס מכירה או השכרה ("ערכת ניתוח").

  תהליך העבודה
  תהליך העבודה לקבלת שירותי העזר על ידי הרופא הינו כמפורט במסמך התנאים הכלליים. החברה שומרת על זכותה לעדכן את המסמך בכפוף לעדכון הרופא.
 • הצהרות הרופא
  הרופא מצהיר בזה ומסכים לדברים הבאים:
  1. הוא בעל רישיון רפואי תקף לעיסוק ברפואת שיניים וברשותו ההסמכה, הידע והניסיון הנדרשים לביצוע ניתוחי השתלת שיניים.
  2. ברשותו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית תקפה.
  3. ידוע לו כי על אף שתכנת דנטלוויז עשויה לכלול פרמטרים רפואיים שונים, אין הם בהכרח כלל הפרמטרים אשר יש להביא בחשבון וכי הם אינם מהווים תחליף לשיקול דעתו הרפואי.
  4. הרופא הינו בעל שיקול הדעת הרפואי היחידי והבלעדי ולו סמכות בלעדית ויחידה לאישור ולביצוע כל התהליכים הרפואיים הקשורים והנובעים מהזמנת שירותי העזר.
  5. האחריות להפקת תכנית ההשתלה ואישורה, לבחינת תקינותו של הסד הכירורגי והתאמתו לתכנית ההשתלה, כמו גם לביצוע ההשתלה על בסיסם, היא של הרופא בלבד. מובהר בזאת כי לחברה אין את היכולת להיות והיא לא תהא אחראית לתוכנית ההשתלה, לבדיקת התאמת הסד הכירורגי או לביצוע ההשתלה, הצלחתה או תוצאותיה.
 • פוליסת ביטוח:
  במידה ופוליסת ביטוח האחריות המקצועית של הרופא תבוטל או תסתיים, הרופא יחדל לאלתר להשתמש בשירותי העזר של החברה, לא יבצע השתלות על סמך שירותי העזר, ויודיע על כך לחברה בכתב לאלתר. הרופא מתחייב לשפות את החברה ו/או דירקטורים, בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, שותפים או חברות בת או קשורות של החברה, בגין כל חבות, נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מאי קיום תנאי סעיף זה, שהינו תנאי יסודי בתנאי התקשרות אלה.

  הדרכה:
  הרופא מתחייב לעבור הדרכה מטעם החברה לגבי אופן הקבלה והשימוש בשירותי העזר וזאת טרם קבלתם וביצוע השתלות על פיהם. הרופא מתחייב, כי כל רופא אחר מטעמו המיועד להשתמש בשירותי העזר, יעבור הדרכה כנ"ל טרם השימוש בשירותי העזר וטרם ביצוע השתלות על פיהם.

  תעריפי שירותים:
  על פי חשבוניות שהחברה תנפיק לרופא מעת לעת, ישלם הרופא לחברה, בהתאם לתנאי התשלום המוסכמים איתו, את התעריפים המפורטים במחירון החברה הרלוונטי בגין שירותי העזר שצרך. החברה שומרת על זכותה לעדכן את התעריפים מעת לעת, בכפוף להודעה מראש לרופא

  הגבלת אחריות:
  החברה ו/או דירקטורים, בעלי מניות, נושאי משרה, עובדים, שותפים או חברות הבת שלה, לא יהיו אחראים כלפי הרופא או מטופליו, לכל הפסד, נזק, פגיעה, אובדן ו/או הוצאה מכל סוג, לרבות ישירים או עקיפים, ממוניים או בלתי ממוניים, מיוחדים או כלליים, תוצאתיים או משניים, אשר יגרמו כתוצאה או עקב אחריות רפואית הקשורה בהפקה ושימוש בתוכנית ההשתלה, בסד הכירורגי ו/או בערכת הניתוח, ו/או הקשורה בתכנון ובחירת תכנית ההשתלה וביצוע הטיפול הרפואי על פיה . אם ימצא כי החברה אחראית לפצות את הרופא ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי בגין נזק שנגרם למי מהם בקשר לפעילות הנובעת מהסכם זה, תהיה אחריותה המרבית של החברה מוגבלת לתשלום סכום השווה לכפולת סכום התמורה ששילם הרופא בגין השירות ו/או המוצר שבגינם קמה האחריות . הרופא מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה כמפורט לעיל, בגין כל חבות או הוצאה אשר יגרמו בגין תביעות של מטופלים או של רשלנות רפואית.

  שונות:
  הרופא לא ראשי להעביר ו/או להמחות לכל גורם אחר את זכויותיו על פי תנאי התקשרות אלה. כותרות הסעיפים תנאי התקשרות אלה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותם. כל ויתור על תנאי מתנאי התקשרות אלה לא יהווה ויתור על יתר התנאים. אי תקפותו או אכיפתו של תנאי מתנאי התקשרות אלה לא יפגעו בתקפות או באכיפת יתר התנאים. כל שינוי או תיקון של תנאי התקשרות אלה יעשה בכתב ויהיה בר תוקף רק לאחר אישורו בכתב על ידי כל הצדדים. דיני ישראל יחולו על תנאי התקשרות אלה ולבתי המשפט במחוז תל אביב ו/או מרכז תהיה סמכות בלעדית ויחידה לגבי כל עניין הקשור ו/או הנובע מהם.

  תנאים כללים:
  בחתימתו מטה על תנאי התקשרות אלה, מאשר הרופא כי הוא קרא היטב והבין את האמור במסמך "תנאים כלליים" של החברה, כי הוא מסכים לכל תנאי ו/או תניה, הכלולים ו/או המשתמעים, ממסמך התנאים הכלליים, וכי מסמך התנאים הכלליים, על כל תנאיו יחול על ויהיה תקף ביחסים בינו ובין החברה, בנוסף ובמקביל לתנאי ההתקשרות במסמך הזמנה זה של שירותי העזר.
 • DWOF-11. Rev 01. Page 2 of 2