• אישור תכנית השמת שתלים והזמנת סד כירורגי ומודל מודפס

  • לאחר שבדקתי את תכנית השמת השתלים המפורטת מטה, ולאחר שבוצעו כל השינויים שבקשתי הריני מאשר בחתימתי מטה:
    • כי הנני בעל שיקול הדעת והסמכות הרפואיים, היחידים והבלעדיים, באישור ובביצוע תכנית השמת השתלים דנן.
    • כי תכנית השמת השתלים תואמת באופן מדויק את הנחיותיי בטופס הזמנת העבודה
  • * כפי שמופיע בעמודת ההגדרה (Description), בחלון המטופלים (Patients), עבור מס' ההזמנה הנ"ל ב-Viewer (מספר ההזמנה הוא גם שם הקובץ).
  • אישור והזמנה זו, הינם בכפוף להוראות הסכם רישום לשירותי עזר ונספח התנאים הכלליים, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמך זה.
  • DWOF-08. Rev 02. Page 1 of 1